سه شنبه 26 تیر 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

1395/01/21 در ساعت 16:42:09

کلیاتی در باره بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان و سازه

پس از ارزيابي آسيب پذيري يک ساختمان یا سازه در برابر زلزله و مشخص شدن نقاط ضعف، ميتوان نسبت به ارائه طرح بهسازي و یا مقاوم سازی آن اقدام نمود.

کلیاتی در باره بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان و سازه

کلیاتی در باره بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان و سازه


پس از ارزيابي آسيب پذيري يک ساختمان یا سازه در برابر زلزله و مشخص شدن نقاط ضعف، ميتوان نسبت به ارائه طرح بهسازي و یا مقاوم سازی آن اقدام نمود. هدف از بهسازي بهبود رفتار سازه در برابر نيروهاي ناشي از زلزله ميباشد بطوري که پس از انجام عمليات بهسازي بتوان انتظار داشت در سطوح خطر مختلف، خرابيها و خسارات وارده بر اجزاي ساختمان در حدود سطح عملکرد مورد انتظار مي باشد. به عنوان مثال ميزان خسارات کلي وارده بر يک ساختمان با سطح عملکرد ايمني جاني در حد متوسط پيش بيني ميشود به اين معنا که انتظار ميرود سختي و مقاومت باقيمانده در تمام طبقات وجود داشته، سيستم باربر ثقلي عمل کند. همچنين در اين سطح عملکرد از خطرات فروريزش اشياء جلوگيري شده اما بسياري از تأسيسات ساختمان و عناصر معماري صدمه مي بينند.


جهت نيل به اين مقصود لازم است هر طرح بهسازي و یا مقاوم سازی بطور دقيق و مطابق با وضعيت موجود ساختمان مورد بررسي قرار گرفته تا بتوان نسبت به برآورده شدن معيارهاي پذيرش موجود در آيين نامه هاي معتبر، در اعضاي سازه اي و غيرسازه اي اطمينان حاصل نمود. معيارهايي که در يک طرح بهسازي مدنظر قرار مي گيرد مبتني بر اصول کلي طراحي ساختمانهاي مقاوم در برابر زمين لرزه مي باشد با اين تفاوت که در اين حالت به دليل وجود محدوديتهاي ناشي از وضعيت موجود از لحاظ سازه اي و معماري، نوع کاربري و... روند طراحي با مشکلات بيشتري همراه بوده، لزوم انديشيدن به راهکارهاي متنوع تري را طلب مي نمايد.

" مقاوم سازی " در علم مهندسی عمران به معنای بالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان) در برابر نیرو­های وارده می­باشد. امروزه از این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده می­شود. اگر چه در طرح تقویت سازه تنها افزایش مقاومت المان ها مد نظر نیست و ممکن است از دیگر خواص عناصر جاذب نیروهای زلزله مانند شکل پذیری نیز بهره جست، ولی امروزه کم و بیش دو واژه بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی به یک معنا بکار گرفته می شوند.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: