پنج شنبه 30 فروردین 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

میراگرها

ميراگرهاي به كار رفته در سيستمهاي جداساز لرزه اي را ميتوان به دو دسته كلي تقسيم بندي نمود:

ميراگرهاي هيسترزيس يا فلزي مانند: ميراگرها سربي، ميراگرها فولادي، ميراگرهاي اصطكاكيدر اين ميراگرها استهلاك انرژي به كمك رفتار هيسترزيس نيروتغييرمكان در آنها ايجاد ميگردد.

ميراگرهاي روغني يا ميراگرهاي ويسكوز مانند ميراگرهاي روغنيدر اين ميراگرها، لزجت موجود در سيال به كار گرفته شده در ميراگر كه تابعي از سرعت حركت در آن است، استهلاك انرژي را به دنبال خواهد داشت.