جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

جداساز ها

جداسازهاي لرزه اي، عملكرد و انواع

در جداسازي لرزه اي كل يا بخشي از سازه براي كاهش پاسخ لرز ه اي آن بخش در زمان زلزله از زمين يا قسمتهاي ديگر سازه جداميشونداينكار با استفاده از جداساز هايي كه بر اساس مشخصات ديناميكي سازه، اهداف عملكردي مورد نظر طراح و شرايط خطرلرزه اي ساختگاهطراحي و ساخته شده اند صورت م يگيردوظيفه اصلي اين جداساز ها ايجاد فاصله بين دوره تناوب طبيعي سازه ومحدوده دوره تناوب حاكم در ارتعاش زمين لرزه احتمالي در محل سازه مورد نظر استعلاوه بر جداسازي لرزه اي، انرژي ارتعاشي ناشي از زلزله نيز با كمك مكانيزم هاي مختلفي جذب شده و از انتقال آن به سازه جلوگيري مي گردد.

دو روش مختلف در تجهيزات جداسازي براي كنترل نيروي منتقل شده به روسازه استفاده ميشود.

الف- استفاده از جداساز هاي لاستيكي براي افزايش دوره تناوب طبيعي سازه و

ب-استفاده از جداساز هاي اصطكاكي وكنترل حداكثر نيروي منتقل شده به روسازه و استهلاك انرژي در محل جداساز.

جداسازها بايد داراي مقاومت لازم براي تحمل وزن سازه روي خود را داشته باشنددر عين حال جداساز هاي لاستيكي بايد در جهت افقي به اندازه كافي نرم باشند.

در زمان طراحي توجه به اين نكته ضروري است كه با نرم تر شدن جداسازها ، تغيير مكان نسبي زمين و سازه افزايش مي يابدبه اين ترتيب تغيير مكان نسبي تراز جداسازي و پاسخ شتاب سازه همواره نسبت عكس با هم دارنددر اين شرايط با انتخاب سازوكار استهلاك انرژي مناسب در سامانه جداسازي لرزهاي مي توان هم به كاهش مورد نياز در شتاب مجموعه دستيابي پيدا كرد و هم ميزان تغيير مكان نسبي ذكر شده را در محدوده مورد نظر طراحي نگاه داشتبه اين ترتيب، از جداسازها، قابليت تحمل بار، تغيير مكانهاي زياد و بازگشت به محل اوليه پس از پايان يافتن زلزله انتظار مي روددر جداساز هاي اصطكاكي ضريب اصطكاك مناسب عامل كنترل نيروي انتقالي به سازه و همچنين كنترل تغيير مكان جانبي سازه خواهد بوداز سوي ديگر اين نوع از جداساز ها ممكن است باعث انتقال ارتعاشات با فركانس هاي نسبتا زياد به سازه گردنداز اين رو استفاده از اين تجهيزات در جداسازي ساز ههايي كه ابزار دقيق و حساس به ارتعاش درفركانس هاي بالا در آنها نصب خواهد شد بايد با مطالعه دقيق صورت پذيرد.مسايل اقتصادي ، اجرايي و دوام اين تجهيزات در زمان طراحي و ساخت آنها بايد مورد توجه قرار گيردجداسازي موفق يك سازه خاص مستلزم انتخاب، طراحي و ساخت سامانه جداسازي مناسب براي آن است.علاوه بر تامين انعطاف پذيري جانبي كافي و ميرايي مناسب،همانطور كه قبلا نيز ذكر شد سامانه جداسازي بايد قادر باشد تا پس از اتمام ارتعاش زلزله به وضعيت اوليه خود بازگردداين سامانه ها بايد سختي قائم زيادي براي جلوگيري از تاب خوردن و حركت گهوارهاي سازه و سختي اوليه كافي براي جلوگيري از حركت هاي ناخواسته ناشي از وزش باد و لرزه هاي بسيار كوچك داشته باشد.

 

به طور كلي جداسازهاي لرزه اي را مي توان به دو دسته جداسازهاي لاستيكي و جداسازهاي اصطكاكي تقسيم بندي كرد.

جداسازهاي زير از جداسازهاي لاستيكي به شمار ميروند:

جداسازهاي لاستيكي با ورقه هاي فولادي و ميرايي كم

جداسازهاي لاستيكي با ميرايي زياد

جداسازهاي لاستيكي با هسته سربي

از جداسازهاي اصطكاكي به طور عمده جداسازهاي زير در صنعت توليد ميشوند:

تكيه گاه هاي اصطكاكي

جداساز هاي الاستيك اصطكاكي

جداساز هاي اصطكاكي پاندولي.