جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

سوابق فعاليتهاي علمي- فرهنگي

کتاب های نگارشته شده توسط مهندس سید رضا دریابیگی:

سوابق فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه FRP در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا:

رديف

عنوان پروژه هاي تحقيقاتي

سازمان متبوع

1

بررسي رفتار تيرهاي تقويت شده با CFRP(خمش و برش)

دانشگاه شريف- دانشكده عمران- دكترخالو

2

بررسي رفتار تيرهاي عميق تقويت شده با CFRP(برش)

دانشگاه اميركبير- دانشكده عمران- دكتركبير

3

بررسي رفتار تيرهاي بتني تقويت شده با CFRP و GFRP

دانشگاه اميركبير- دانشكده عمران- دكتررهايي

4

بررسي رفتار تيرهاي فولادي تقويت شده با CFRP

دانشگاه تبريز - دانشكده عمران- دكترداوران

5

بررسي رفتار تيرهاي بتني تقويت شده با CFRP و GFRP

دانشگاه مازندران- دانشكده عمران- دكتربيگي

6

بررسي رفتار تيرهاي بتني تقويت شده با CFRP

دانشگاه فردوسي مشهد - دانشكده عمران- دكتراصفهاني

7

بررسي رفتار تيرهاي بتني تقويت شده با CFRP

دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشكده عمران- دكترمستوفي نژاد

8

بررسي رفتارستونهاي بتني تقويت شده با FRP

دانشگاه تهران- دانشكده عمران- مرحوم دكترقاليبافيان

9

بررسي رفتارميانقاب بنايي تقويت شده با FRP

پژوهشگاه بين المللي زلزله- دكتر ناطقي الهي

10

بررسي رفتاراتصالات بتني تقويت شده با FRP

پژوهشگاه بين المللي زلزله- دكتر عشقي

11

بررسي رفتارتيرهاي بتني تقويت شده با FRP

دانشگاه گيلان- دانشكده عمران- دكتر صدر

12

بررسي رفتارتيرهاي بتني تقويت شده با FRP

دانشگاه باهنر كرمان- دانشكده عمران- دكتر مقصودي

13

بررسي رفتارديوارهاي بنايي تقويت شده با FRP

دانشگاه اميركبير- دانشكده عمران- دكتركبير

14

بررسي رفتارتيرهاي بتني تقويت شده با FRP

دانشگاه سمنان- دانشكده عمران- دكتر شربت دار

15

بررسي و مقايسه دستور العمل هاي تقويت با سيستم FRP

دانشگاه شاهرود-دانشكده عمران- دكتر اعلايي

16

بررسي دستور العمل هاي تقويت با سيستم FRP

دانشگاه علم وصنعت- دانشكده عمران- دكتر شايان فر

17

بررسي دستور العمل هاي تقويت با سيستم FRP

دانشگاه علم وصنعت- دانشكده عمران- دكتر زاهدي

18

بررسي رفتار نمونه فشاري تقويت شده با سيستم FRP

دانشگاه شريف- دانشكده عمران- دكتر مقدم

19

بررسي رفتار اتصالات تقويت شده با سيستم FRP

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن  دكتر اسكويي وطني

 

سوابق برگزاری و شرکت در کنفرانس های مقاوم سازی:

سوابق مقالات مقاوم سازی:

اسامی افراد