چهار شنبه 2 خرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

افزايش شكل پذيری ديوار

افزايش شكل پذيری ديوار:

كمبود شكل پذيري به عنوان عمده‌ترين ضعف ديوارهاي برشي موجود براي مقابله با نيروي جانبي محسوب مي‌گردد. از جمله مهمترين علل اين كمبود مي‌توان به وصله آرماتورهاي طولي در نواحي مستعد تشكيل مفصل پلاستيك، محصور شدگي ناكافي در نواحي مرزي و مهار ناكافي آرماتورهاي عرضي اشاره نمود. حالت شكست در اين حالات به صورت ناگهاني و ترد مي‌باشد و منجر به افت شديد ظرفيت باربري مي گردد.

 بطور كلي جهت رسيدن به شكل‌پذيري مناسب لازم است كه از تمام حالات شكست ترد اجتناب نمود. از طرف ديگر انرژي وارد به ديوار نيز بايد از طريق ايجاد مفصل پلاستيك در ارتفاع ديوار جذب و مستهلك گردد. بنابراين در نواحي مستعد تشكيل مفصل پلاستيك، لازم مي‌باشد كه المانهاي مرزي به نحو مناسبي محصور گردند و از كمانش آرماتورهاي طولي ديوار در اين قسمتها نيز جلوگيري كرد . در صورتيكه FRP برشي به صورت كامل از طريق دورپيچ ديوار (محصوريت خارجي) و يا اتصال FRP برشي در دو وجه ديوار با بولت كه سبب محصوريت داخلي ديوار مي‌گردد انجام پذيرد، FRPبرشي سبب محصور شدگي آرماتورها مي‌گردد. دورپيچ FRP در اين حالت به واقع سبب محصور كردن و محدود كردن تركهاي ايجاد شده در راستاي آرماتورهاي طولي مي‌گردد. بطور كلي افزايش ظرفيت برشي ديوار با FRP بايد به حدي باشد كه امكان تشكيل مفصل پلاستيك در طول ديوار بدون وقوع شكست برشي انجام گيرد.

رفتار بار- تغيير مكان ديوار تقويت شده در محل وصله به كمك حلقه هاي هيسترتيك نشان مي‌دهد كه مقدار زيادي خمش غير الاستيك در پاي ديوار ايجاد مي‌گردد كه سبب جذب مقدار قابل توجهي انرژي مي گردد. همچنين رفتار هيسترتيك ديوارهاي تقويت شده با FRP با استفاده از نمودار بار – تغيير آن نشان مي‌دهد كه تقويت با FRP روشي موثر براي افزايش محصور شدگي المانهاي مرزي و مهار شدگي آرماتورهاي عرضي ديوار مي‌باشد.

تحقيقات ديگر نشان مي‌دهد كه براي افزايش ميزان تاثير كامپوزيت FRP مي‌توان ديوار را به صورت داخلي محصور نمود. براي اين عمل لازم است كه ديوار از طريق اتصال بولت‌هاي پيوسته به چند قسمت تقسيم گردند در اين حالت به صورت داخلي با بولت و به صورت خارجي با پوشش FRP محصور مي‌گردند.