چهار شنبه 2 خرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی خمشي دیوار

تقويت خمشي دیوار:

 براي جبران ضعف خمشي ديوار صفحات FRP در راستاي ارتفاع ديوار موازي با آرماتورهاي طولي بر روي آن بطور قائم نصب مي‌گردد طريقه نصب معمولاً به اين‌صورت مي‌باشد كه FRP در دو وجه ديوار نصب مي‌گردد.

نحوه همكاري اين الياف در تحمل خمش وارده بر ديوار، همانند نقشي است كه آرماتورهاي اصلي (قائم) درون ديوار ايفا مي كند، در صورتيكه FRP به منظور افزايش مقاومت خمشي بر روي ديوار به صورت ارتفاعي استفاده شود، لازم است كه انتهاي آن به نحو مناسبي در پاي ديوار مهار گردد تا نيروهاي درون اين صفحات به تكيه‌گاه پاي ديوار انتقال يابد. براي مهار انتهاي صفحات خمشي مي‌توان از يك مقطع نبشي فولادي در مجاورت تكيه‌گاه ديوار كه بر آن پيچ‌ مي‌گردد و يا از يك صفحه برشي FRP عمود بر لايه FRP خمشي در انتهاي لايه استفاده نمود