جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی برشي دیوار

تقويت برشي دیوار:

براي جبران ضعف برشي ديوار، صفحات FRP در راستاي طول ديوار موازي با آرماتورهاي عرضي به صورت افقي در دو وجه ديوار نصب مي گردد. نحوه عملكرد FRP بدين صورت مي‌باشد كه پس از ايجاد ترك برشي در بتن، كرنش در FRP در آن منطقه افزايش يافته و نيروها به FRP منتقل مي‌گردد.

نتايج نشان مي‌دهد كه تقويت برشي ديوار با صفحات FRP سبب افزايش مقاومت تسليم و مقاومت نهايي و شكل‌پذيري ديوار مي‌گردد.