جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم‌سازي لرزه‌اي ستونها

مقاوم‌سازي لرزه‌اي ستونها:

با توجه به مطالب ذکر شده مشخص گرديد ستونها در قاب های بتني يك عنصر كليدي و بسيار اساسي در تحمل بارهاي جانبي و قائم و در عين حال بسيار حساس و آسيب پذير در مقابل زلزله مي‌باشند  بنابراين مقاوم‌سازي مناسب آنها، يك مرحله كليدي و مهم در مقاوم‌سازي كل سازه مي‌باشد.

     بطورکلي  وقتي يك ستون تحت بارهاي لرزه‌اي قرار مي‌گيرد، ظرفيت جذب انرژي آن بيش از ظرفيت باربري، مورد توجه مي‌باشد.در اين راستا مقاوم سازی از دو جنبه قابل بررسي مي باشد.

a)   مقاوم‌سازي از نظر افزايش مقاومت ستون                         

b)   مقاوم‌سازي از نظر افزايش شكل پذيري ستون

در روش A صفحات FRP به صورت طولي به ستون چسبانده مي‌شدند تا مقاومت خمشي آنرا افزايش دهند. در حاليكه در روش b الياف FRP ستون پيچيده مي‌شوند و در واقع دور ستون تشكيل حلقه مي‌دهند تا شكل‌پذيري ستون افزايش يابد. همانگونه كه شكل نشان مي‌دهد هر دو روش سبب افزايش قابليت جذب انرژي ستون مي‌شود.

نمودار نيرو – تغيير مكان براي افزايش مقاومت و شكل پذيري

dia1Diagramm1

منحني نيرو – تغيير مكان ستون عادي كه در آن كاهندگي سختي ، مقاومت و نرمي به وضوح مشاهده مي شود و اتلاف انرژي در محدوده خطي بسيار كم مي باشد.

dia2

منحني هيسترتيك نيرو – تغيير مكان براي ستون محصور شده با FRP كه در آن كاهندگي مقاومت ، نرمي مشاهده نمي شود ميزان ظرفيت اتلاف انرژي بسيار زياد مي باشد.