پنج شنبه 30 فروردین 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی لرزه اي قاب

مقاوم سازی لرزه اي قاب:

بطور کلي در تيرها و دالها در قابها ،مقاومت و سختي تير ،دال و ستون بايد بصورت جداگانه جهت اطمينان ازعدم تشکيل مفصل پلاستيک در ستون و اتصال کنترل گردد.

در صورتيکه قاب سازه دارای تير قوی، ستون ضعيف (سختي ومقاومت تير از ستون  بيشتر باشد) تقويت ستون با FRPسبب جلوگيری از تشکيل مفصل در ستون و انتقال آن به تير  مي گردد  بايد توجه داشت که اين مفصل در ناحيه اتصال تشکيل نگردد بلکه بر روی تير ايجاد شود.

 همچنين بايد توجه داشت در صورتيکه سختي و مقاومت تير از ستون بيشتر باشد(ستون قوی تير ضعيف) تقويت ستون با FRPتاثيری در افزايش ظرفيت قاب ندارد چراکه مفصل خودبخود در تير تشکيل مي گردد.

علت قرار دادن دستوالعمل فوق اين است که مفصل پلاستيک در تير زودتر از ستون تشکيل شود, چون تشکيل مفصل پلاستيک در ستون باعث خرابی کلی ساختمان می شود. در صورتی که يک اتصال شرط فوق را برآورده نکند, بايد سرتاسر  ارتفاع آن ستون با سيستم FRP محصور گردد.

Bild 201