چهار شنبه 2 خرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی لرزه اي تير

مقاوم سازی لرزه اي تير:

در صورتيکه برای افزايش ظرفيت خمشي تير از ظرفيت خمش در مفصل پلاستيک استفاده گردد لازم است محل تشکيل مفصل در تير بطور کامل توسط FRP دورپيچ گردد در اين حالت ظرفيت چرخشي و انحناي تير افزايش مي يابد .

بطور کلي مقاوم سازی برشي به كمك  FRP در مكانهايي كه در معرض مفصل پلاستيك يا تنش رفت و برگشتي و يا رفتار خمشي بعد از تسليم شدن اعضاء در قابهاي خمشي هستند و به كمك آن در برابر بارهاي زلزله مقاومت مي كنند ، بايد تنها با استفاده از روش دورپيچ كامل انجام شود .