سه شنبه 26 تیر 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی ستون ها تحت خمش

تقويت ستون ها تحت خمش:

بطور کلی در عمل، اغلب ستونها تحت بارهاي خارج از مركز قرار مي‌گيرند كه منجر به اين مي‌شود كه مقطع ستونها تحت تأثير تركيبي از خمش و نيروي فشاري محوري واقع گردد محصوركردن ستون با FRP براي بارهاي محوري و نيز افزايش باربري خمشي ستون دراين شرايط مفيد است. مقاومت محوري پوشش FRP اطراف ستون كوچك و قابل صرفنظر كردن است اما استفاده از الياف دور ستون وقتي امكان‌پذير است كه آنها تحت كشش در راستاي حلقه FRP (در راستاي طولي الياف) قرار مي‌گيرند. مراحل تحليل ستونهايي كه تحت بارهاي خارج از مركز قرار مي‌گيرند مشابه ستونهاي معمولي است. تنها تفاوت تحليل ستونهاي محصورشده با FRP نسبت به ستونهاي ديگر اين است كه در رابطه تنش با كرنش بتن اين ستونها، تغييراتي اعمال مي‌شود كه در اثر محصورشدن بتن با پوشش FRP بوجود مي‌آيند.

در برخي از اين مطالعات، از منحني‌هاي تنش-كرنش اصلاح شده براي بتن محصورشده با FRP استفاده كرده‌اند. در اين مطالعات، نمونه‌هاي مورد نظر، ستونهاي با مقطع دايروی بوده‌اند كه در اثر محصورشدن، تحت فشار جانبي يكنواخت قرار مي‌گيرند. وقتي ستونهايي تحت بار خارج از مركز قرار گيرند، ديگر فشار جانبي محصوركننده آنها در تمام محيط يكنواخت نيست بلكه از مقدار صفر در تار خنثي مقطع شروع شده و تا مقدار حداكثر آن در خارجي‌ترين تار فشار بتن افزايش مي‌يابد.

 

FRP منحني اندركنش ستون تقويت شده با

untitled1