جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

افزودن باربند

افزودن بادبند به قاب بتني:

اين روش نيز مانند ديوار برشي سبب افزايش سختي و مقاومت قاب ولي به ميزان کمتر مي گردد در طراحي اين روش  اعضاء افزوده شده بايد مقاومت فشاری و کمانشي کافي داشته باشند.

بادبند ها اعضايي هستند که با استفاده از مقاطعی نظير I شکل، ناودانی و سپری به صورت جفت يا منفرد ساخته شده و به صورت X، K و V بين دو ستون در طبقات در يک يا دو جهت ساختمان به کار گرفته می شوند.

بطور کلی جزئيات اتصال می تواند با توجه به نيروهای موجود در گره طراحی و محاسبه گردد. نکته قابل توجه اين که معمولاً اعضای بادبندی ها تنها برای تحمل کشش طراحی می گردند و از مقاومت فشاری آنان چشم پوشی می گردد. البته می توان با توجه به نوع مقطع مصرفی در بادبندی ها، همچنين اهميت ساختمان، درصد مشخصی از مقاومت فشاری اين اعضاء را در طراحی دخالت داد. در بادبند نوع پس کشيده، جزئيات اتصال و همچنين مقاطع مصرفی می توانند X و يا Kباشد. تفاوت اين دو روش در اين است که در اين حالت، اعضای بادبندی قبل از استفاده تا حدود 75/0 تنش تسليم کشيده می شوند تا بتوانند در مقابل حرکت های جانبی کوچک مقاومت نمايند. اين مقدار از پس کشيدگی سبب خواهد شد که انرژي ناشی از حرکت جانبی ساختمان، مستهلک شود. در اين روش، اعضای کششی به حالت تسليم و اعضای فشاری به شکل الاستيک منهدم می گردند.

در حالت کلی قاب خمشی و سيستم بادبندی فولادی دارای دو نوع عملکرد متفاوت اند. تفاوت اصلی آنها در نحوه تغيير شکل در برابر بارهای جانبی است. در ساختمان های مرکب از دو سيستم قاب خمشی و بادبندی، هر سيستم باعث اصلاح نقطه ضعف های ديگری شده سختی و مقاومت جانبی سازه را افزايش می دهند. اختلاف عملکرد دو سيستم ياد شده نيز منجر به توزيع غير يکنواخت نيروی برشی بين آنها می شود.

يکی از متداول ترين نوع بادبندی، بادبند ضربدری می باشد. عناصر قطری ممکن است برای تحمل کشش و فشار يا فقط برای تحمل کشش طرح گردند. در ساختمان های کوتاه با بارهای جانبی نسبتاً کم استفاده از عناصر قطری که فقط با کشش کار می کنند مقرون به صرفه می باشد.بايد توجه داشت در هردو روش ستون های مجاور ديوار و بادبند بايد برای برش تقويت شوند و پي برای افزايش نيرو به دليل کشش و فشار ايجاد شده  كنترل گردد. 

تقويت قاب بتني با بادبند فولادي

 

 

 

 

 

تصاویر