جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی میانقاب بتنی

افزودن ميانقاب بتنی در قاب:

ديوار بتنی که در داخل قاب بتنی قرار گرفته است ميانقاب  بتنی ناميده می شود (گاهی هم ديوار برشی کوتاه خوانده می شود). اين نوع ديوار می تواند مسلح و يا غير مسلح باشد.

افزودن ميانقاب بتني  به عنوان ديوار برشي

جهت افزودن ميانقاب بتنی به ستون هاي بتن آرمه موجود دو روش زير را مي توان بكار برد:

  1. در روش اول آرماتور هاي انتظار در داخل ستون موجود  و ديافراگم سقف كاشته مي شود و آرماتورهاي اصلي ديوار با آنها همپوشاني پيدا كرده و به عملكرد لازم مي رسند.
  2. در روش دوم با ايجاد مقطع بزرگتر و با آرماتوربندي پيرامون ستونها و تيرهاي موجود آرماتورهاي اصلي ديوار در بتن محصوركننده جديد جاگذاري مي شوند. 

تصاویر