جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دیوار برشی

در صورتيکه به هر دليل مقاومت خمشی، برشی، شکل پذيری و سختی ديوار برشی کم باشدديوار را می توان به دو روش ژاکت بتنی و اتصال باورق فولادی تقويت نمود.

-   افزايش ضخامت ديوار با روش شاتکريت، احداث ديوار برشی جديد در مجاورت ديوار قديم ( ژاکت بتنی) و پر کردن باز شوها با بتن مسلح می تواند سبب افزايش سختی و مقاومت جانبی ديوار گردد در اين روش اتصال بتن قديم و جديد از طريق انکربولت امکان پذير می باشد.در اين حالت لازم است که آرماتورهای جديد در داخل ديافراگم و ستون نيز کاشته شوند. به هر حال بايد در نظر داشت تقويت سبب شکست برشی ترد ديوار نگردد بلکه بصورت خمشی نرم ايجاد شود.

-   اتصال ورق فولادی با انکربولت به ديوار بتنی در يک يا دو طرف نيز سبب افزايش مقاومت و شکل پذيری ديوار می گردد.