جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی تیر

تقويت تير

همانگونه که در مورد ستونها ذکر شد بسته به ميزان تقويت، چندين راهکار را مي توان براي تقويت تير بکار برد.از جمله اين راهکارها مي توان به چسباندن ورقهاي فولادي و يا بولت کردن آنها و يا استفاده از ژاکت بتني اشاره نمود.

الف-ژاکت بتن آرمه

ژاکتهاي بتن آرمه را مي توان از طريق افزودن بتن به سه يا چهار وجه تيرها اجرا نمود با اين روش مي توان ناحيه کششي و ناحيه فشاري تير را با روکشهاي بتني تقويت نمود براي تکميل مکانيزم انتقال نيرو بين مصالح قديمي و جديد، زبرکردن سطح بتن قديمي و نيز جوش دادن ميلگردهاي اتصال با آرماتورهاي جديد و قديم ضروري است. پوششهاي بتن مسلح روي وجه تحتاني تير تنها موجب افزايش ظرفيت خمشي آن مي شود. در اين روش آرماتورهاي موجود از طريق جوش به آرماتورهاي جديد متصل مي شود اجراي ژاکت بتني در هر چهار وجه تير موثرترين روش است ضخامت بتني که به وجه بالايي تير افزوده مي شود بايد به اندازه اي باشد که در ضخامت سقف گم شود.اجراي تنگها از طريق سوراخهايي که در فواصل نزديک به هم در دال سقف ايجاد مي شود امکان پذير است.

اجراي ژاکت بتني در سه وجه تير براي افزايش ظرفيت خمشي و برشي تير در برابر بارهاي قائم انجام مي شود اما بدليل آنکه در اين حالت، افزايش ظرفيت باربري مقاطعي از تير که در نزديکي تکيه گاهها قرار دارند امکان پذير نيست، تير را نمي توان در مقابل بار زلزله تقويت کرد. موفقيت اين روش مهار مناسب خاموت ها از اضلاع بالايي ژاکت است به دليل آنکه استفاده از قالب و ريختن بتن از بالاي تير امکان پذير نيست تنها راه ممکن استفاده از بتن پاشي است.

- ژاكت بتني پيرامون تير بتني ضعيف

ب- چسباندن ورق فولادي

جهت تقويت خمشي مي توان ورقهايي تا ضخامت 3 ميليمتر را به وجه کششي تير با رزين اپوکسي چسباند. همچنين چسباندن ورق به وجه قائم تيرها در نزديکي تکيه گاهها موجب افزايش ظرفيت برشي تير مي گردد. ذکر اين نکته ضروري است در صورتيکه ضخامت ورق از 3 ميليمتر بيش

تر باشد براي اتصال بايد از پيچ مهاري براي انتقال برش استفاده نمود.

- تقويت خمشي وبرشي تيرهاي بتني با ورق فولادي

 

تصاویر