جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

روش های بهسازی لرزه ای

روش‌هاي بهسازی لرزه‌اي:

راه کارهاي زير بعنوان نمونه مي تواند بصورت منفرد يا در ترکيب با يکديگر براي بهسازي ساختمان به کار رود:

  1. اصلاح موضعي اجزاي سازه اي که داراي عملکرد نامناسبي در اثر زلزله مي باشند
  2. رفع يا کاهش نامنظمي در ساختمان موجود
  3. تأمين سختي جانبي لازم براي کل سازه
  4. تأمين مقاومت لازم براي کل سازه
  5. کاهش جرم ساختمان
  6. کامل نمودن مسير بار
  7. افزايش انسجام ساختمان با کلاف بندي
  8. تغيير کاربري به منظور کاهش سطح عملکرد مورد انتظار از ساختمان
  9.  به کارگيري سيستم هاي جداساز لرزه اي