جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مفهوم بهسازی

مفهوم بهسازی:

بهسازی در لغت به مفهوم بهتر کردن، اصلاح يا بهبود بخشيدن به وضعيت يا شرايطی می باشد. در صنعت ساختمانبهسازی بر حسب تعريف، ايجاد قابليت انجام وظيفه يا وظايفی در ساختمان، سازه يا اجزاء و عناصر آن است  که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آن وظيفه يا وظايف نيستند.

عدم توانايي ساختمان برای انجام وظيفه، که در اين تعريف مورد اشاره قرار گرفته ممکن است ناشی از نارسايي طرح، نامناسب بودن اجراء، بهره برداری بی ضابطه يا فروپايگی ساختمان, سازه ساختمان يا اجزاء و عناصر آن در اثر تغيير در ضوابط آيين نامه ها ناشي از توسعه نظير اطلاعات مهندسي، از دست رفتن مشخصه های مصالح و تجهيزات به دلايل مختلف از جمله اثر فرساينده زمان، سانحه، حادثه يا عوامل ديگر يا حاصل تغيير و تحول در شرايط زيست و کار و سنگين تر شدن وظايف مورد انتظار ساختمان باشد.

اگر بهسازی به منظور جبران فروپايگی و برگرداندن ساختمان, سازه يا اجزاء و عناصر آن به وضع اوليه باشد به آن اعاده وضع گفته می شود.

اگر بهسازی به منظور پاسخگويي به تغيير و تحول شرايط بهره برداری و سنگين تر شدن وظايف مورد انتظار ساختمان و يا تغيير در ضوابط آيين نامه ها باشد اعم از اينکه در سازه ساختمان و يا اجزاء و عناصر آن فرو پايگی به وجود آمده باشد يا خير، ارتقای وضع نام دارد.

بهسازی طيفی گسترده از خدمت مهندسی و فعاليت هايي را در بردارد که ممکن است به منظور های مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زيبا شناسی و حتی سياسی انجام داده شدند.

بطور کلی بهسازی صرف نظر از گستردگی آن مستلزم دخالت در وضع موجود ساختمان می باشد و همانطور که بهسازیطيفی گسترده را شامل می شود ميزان دخالت در وضع ساختمان، اجزاء و عناصر آن نيز طيفی گسترده از بسيار کم تا بسيار زياد را پوشش می دهد که از ترميم آغاز شده و پس از عبور از تعمير، تقويت، باز پيرايي، نوکاری، تغيير سازگاری، تغييراساسی، تغيير نوع بهره برداری به گردشکاری و بازسازی می رسد و اگر هيچ يک از اين راه حلها نتيجه بخش نباشد در صورت عدم مزاحمت، ساختمان به صورت متروكه رها می شود و يا تخريب و بجای آن بنايي با مشخصه های مورد هدف احداث می گردد که به آن نوسازی گفته می شود.