جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مفهوم بهسازی لرزه ای

مفهوم بهسازی لرزه ای

بهسازي لرزه اي بيانگر مفهومي مرکب از دو مفهوم ديگر به شرح زير است. اول بهسازي که مفهومي گسترده و فراگير و دارای وجوه مختلف و متعدد مي باشد دوم لرزه ای که مشخص کننده نوع بهسازی است برای شناخت بهسازی لرزه ای بايد دو مفهوم فوق مورد بررسي قرار گيرد.