جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقایسه کاربردی

مقايسه کاربردی انواع الياف:

كامپوزيت آرا ميد

كامپوزيت شيشه

كامپوزيت كربن

كاربرد

 

 

 

تقويت تير

خوب

كافي

خيلي خوب

خمش

خوب

كافي

خيلي خوب

برش

ناكافي

ناكافي

خيلي خوب

خدمت پذيري

 

 

 

تقويت دال

خوب

كافي

خيلي خوب

خمش

خوب

كافي

خيلي خوب

برش

ناكافي

ناكافي

خيلي خوب

خدمت پذيري

 

 

 

تقويت ستون

خوب

كافي

خيلي خوب

خمش

خوب

كافي

خيلي خوب

برش

ناكافي

ناكافي

خيلي خوب

خدمت پذيري

خيلي خوب

خيلي خوب

خوب

ضربه

خيلي خوب

خيلي خوب

خوب

لرزه

 

 

 

تقويت ديوار

خوب

كافي

خيلي خوب

خمش

خوب

كافي

خيلي خوب

برش