جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقایسه کیفی

جدول - مقايسه كيفي ما بين الياف شيشه، كربن با مقاومت بالا و آراميد:

كامپوزيت شيشه

كامپوزيت آراميد

كامپوزيت كربن

خصوصيات مصالح

خيلي خوب

عالي

خيلي خوب

مقاومت كششي

ناكافي

خيلي خوب

خوب

مقاومت فشاري

خوب

خيلي خوب

كافي

مدول الاستيسته

خوب

خيلي خوب

كافي

رفتار درازمدت

خوب

عالي

كافي

رفتارخستگي

عالي

كافي

كافي

ظرفيت كمانشي

خوب

خيلي خوب

ناكافي

مقاومت قليايي

كافي

كافي

خيلي خوب

قيمت