سه شنبه 26 تیر 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

منسوج

منسوج (الياف) FRP:

به‌طور كلي كوچكترين قطعه الياف تك رشته است. در حدود   ˚˚˚3 تا ˚˚˚4 رشته در قرارگيري با هم تشكيل ريسمان مي‏دهند. به‌همين ترتيب ˚5 تا ˚6 ريسمان تشكيل دسته مي دهند. اگر ريسمان از پيچيدن رشته‏ها دور يكديگر به وجود آيد، آنها را ريسمان تابيده مي‏نامند، به‌طور معمول براي عرضه صنعتي، دسته‏ها و ريسمانهاي تابيده شده را مي‏بافند كه اصطلاحاً به آنها دسته بافته يا پارچه گفته مي‏شود. پارچه‏ها از نظر وزن سبك‌اند و معمولاً داراي وزن مخصوص بين 6 تا ˚1 اونس در هر يارد مربع مي‏باشند.

 

منسوج ها به دليل نسبت بالاي طول به قطر رشته‌، مي تواند امكان مؤثر انتقال بار به تمام الياف را از طريق رزين فراهم نمايد و به اين ترتيب از تمام مزاياي شكل و فرم اليافها مي‌توان استفاده نمود. بنابراين اليافها مصالح تقويت كنندة بسيار جالب توجه و مؤثري هستند. اين امكان فراهم است كه الياف مذكور به صورت پيوسته و يا منقطع توليد شوند اما تنها الياف به صورت پيوسته مورد توجه هستند. قطر اين الياف در حدود 5 تا ˚2 ميكرومتر است

 

 جهت قرار گيری و بافت الياف . همانطور كه در شكل مي‌بينيم جهت قرارگيري الياف در يك يا چند راستاي ˚ ، 45 ،90 و 135درجه است.  به همين ترتيب نوع بافتهانيز مي‌تواند متغير و به صورت تك جهتي (˚0 )، دو جهتي (˚90،˚0 ) و (˚135،˚45 )، سه جهتي (˚90،˚45،˚0) و چهار جهتي (˚135،˚90،˚45،˚0) باشد.