پنج شنبه 30 فروردین 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مشخصات فیزیکی

خصوصيات فيزيكي :

1-چگالي:

محدوده چگالي مواد FRP از 2/1 تا 1/2 گرم بر سانتيمتر مكعب  بوده كه تقريبا حدود 4 تا 6 برابر كمتر از چگالي فولاد است. اين كاهش در وزن منجر به كاهش هزينه حمل و نقل، كاهش وزن بار مرده اعمال شده به سازه و امكان حمل و نقل و نصب در كارگاه به صورت دستي مي شود .

 

جدول -1 : چگالي مواد FRP رايج برحسب گرم بر سانتي متر مكعب

كامپوزيت آراميد

كامپوزيت كربن

كامپوزيت شيشه

فولاد

2/1-5/1

5/1-6/1

2/1-1/2

9/7

 

 

 

 2-ضريب انبساط حرارتي:

 

 

 

 ضريب انبساط حرارتي مواد FRP تك جهتي در جهت طولي و عمود بر آن متفاوت بوده و بستگي به نوع الياف، رزين و ميزان الياف به‌كار رفته دارد . جدول 2ضرايب طولي و عرضي انبساط حرارتي براي مواد FRP تك جهتي رايج را نشان مي دهد . دقت داشته باشيد كه ضريب منفي انبساط حرارتي نشان مي دهد كه مواد با افزايش درجه حرارت منقبض شده و با كاهش درجه حرارت منبسط مي شوند . به عنوان مرجع ، ضريب انبساط حرارتي بتن بين( C / 6-10*7)

 

 تا( C / 6-10*11) تغيير كرده و معمولا به صورت همسان فرض مي شود . فولاد نيز داراي ضريب انبساط حرارتي همسان با مقدار       (C /6-10*7/11) است .              

 

 

جدول2- ضريب انبساط حرارتي مواد FRP

ضريب انبساط حرارتي 

جهت

AFRP

CFRP

GFRP

1/1- تا 3/3-

(2- تا 6-)

0 تا 6/0-

(0 تا 1-)

6/5 تا 3/3

(10 تا 6)

طولي  aL

44 تا 33

(80 تا 60)

27 تا 12

(50 تا 22)

6/12 تا 4/10

(23 تا 19)

عرضي  aT