سه شنبه 26 تیر 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مشخصات مکانیکی

مشخصات مكانيكي مواد مركب FRP:

تاكنون از هر سه نوع FRP يعني CFRP، GFRP، و AFRP جهت مقاصد عملي مقاوم‌سازي استفاده شده است. جدول مشخصات بدست آمده مصالح FRP با الياف يك جهته يا خطي را نشان مي‌دهد. بايد خاطر نشان كرد اين ارقام و محدوده‌ها جهت مصالح معمول و متداول FRPتهيه شده است و ممكن است محصولي خاص در شرايطي خاص، مشخصاتي ديگر از خود بروز دهد. همچنين وقتي الياف دو يا سه جهته باشند، مشخصات FRP با آنچه در اينجا درج شده، متفاوت خواهد بود. نكته ديگري كه بايد يادآوري كرد اينكه در بحث مدول‌الاستيسيته و مقاومت كششي، مصالح FRP در حالتي كه به صورت  چسباندن تر مورد استفاده قرار مي‌گيرند كنترل دقيق ضخامت لايه اجرا شده، اندكي مشكل مي‌باشد. بنابراين در اين حالت ضخامت اسمي لايه FRP در محاسبات مدنظر قرار مي‌گيرد

 

جدول - مشخصات  مكانيكي انواع الياف

جنس

مدول الاستيسيته

(GPa)

مقاومت کششي (MPa)

حد نهايي کرنش کششي (%)

کربن

 

 

 

با مقاومت بالا

235-215

4800-3500

2-4/1

با مقاومت بسياربالا بالا بسياربالا

235-215

6000-3500

3/2-5/1

با مدول بالا الاستيسيته بالا

500-350

3100-2500

9/0-5/0

با مدول بسيار بالا الاستيسيته بسيار بالا

700-500

2400-2100

4/0-2/0

شيشه

 

 

 

E

70

3000-1900

5

 

/4-3

S

90-85

4800-3500

5/5-5/4

آراميد

 

 

 

با مدول متوسط الاستيسيته پايين

80-70

4100-3500

5-3/4

با مدول بالا بالاالاستيسيته بالا

130-115

4000-3500

5/3-5/2