جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

جداگر لرزه ای

مقدمه

روشهاي طراحي و فناوريهاي اجراي ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله در سالهاي اخير پيشرفتهاي چشمگيري داشته است.جداسازي لرزه اي سازه ها يكي از اين روشهاست كه با توجه به قدمت آن و تجربيات موجود در دنيا در بسياري از موارد عملكرد مناسبي را در برابر خطرات لرزهاي وقوع يافته نشان داده و از اين رو مورد اقبال مهندسان و سازندگان ساختمانها واقع شده است.در كشور ما نيز با توجه به توسعه روزافزون و روند رو به رشد ساخت و ساز از يك سو و لرزه خيزي زياد آن و خسارات قابل توجهي كه ازاين موضوع مترتب ميگردد از سوي ديگر به كارگيري اين فناوري مورد توجه قرار گرفته است

جداسازي لرزه اي عبارت است از جداكردن كل يا بخشي از سازه از زمين يا قسمتهاي ديگر سازه براي كاهش پاسخ لرز ه اي آن بخش در زمان زلزله. 

 

روش مرسوم طراحي لرز ه اي سازه ها در اصل مبتني بر افزايش ظرفيت سازه استدر اين رويكرد طراحي يك سازه با مقاومت زياد وشكل پذير كه قادر به تحمل نيروهاي داخلي توليد شده توسط زلزله است مد نظر قرار مي گيردنتيجه اين كار افزايش ابعاد اعضاي سازه اي و اتصالات، به وجود آمدن اعضاي اضافي بادبندي يا ديوار برشي يا ساير اعضاي سخت كننده سازه است.

افزايش سختي سازه در مقابل باعث جذب نيروي بيشتر زلزله و نياز به مقاوم تر كردن سازه را به دنبال خواهد داشت كه خود موجب كاهش ارزش اقتصادي پروژهاميگردد.بنابراين در رو شهاي مرسوم ساخت سازه هاي مقاوم در برابر زلزله، طراحي يك ساز ه ايمن،مترادف با است با پيش بيني رفتار غيرخطي در ساز هاي كه بر اساس ضوابط شكل پذيري طراحي شده و جذب انرژي ارتعاشي از اين طريق براي جلوگيري از تخريب آن استروش هاي طراحي مرسوم، ممكن است به دليل تغيير شكل هاي غيرخطي در اعضاي سازه اي و غير سازه اي اجازه بروز خرابي در اين اعضا را بدهنداجزاي غيرسازهاي و تجهيزات داخل طبقه به دليل وقوع تغيير مكان و شتاب هاي قابل توجه در طبقه ممكن است آسيب ببينندكنترل بروز آسيب در زلزله به خصوص در تكان هاي نسبتا شديد كار بسيار دشواري خواهدبودبر اساس مشاهدات پس از زلزله هاي شديد سازه هاي ساخته شده بر اساس رو شهاي طراحي و ساخت مرسوم، مقادير شتاب قابل توجهي را در طبقات تجربه ميكنند كه اين امر در نهايت سلب آرامش از ساكنان ساختما نهاي بلند، احتمال قطع خدمات ارائه شده ازشبكه هاي مختلف در شريان هاي حياتي مانند تلفن، حمل و نقل، بيمارستان ها، برق و آب را به همراه دارد.بنابر اين براي دسته اي از سازه ها مانند بيمارستان ها، ساختمان هاي داراي ارزش هنري، پل هاي مهم ، نيروگاه هاي برق هسته اي، موزه ها، و سازه هاي مهمي كه در مناطق با احتمال زياد وقوع زلزله هاي شديد قرار دارند، روش طراحي بر اساس شكل پذيري ممكن است مناسب نباشدعلاوه بر اين با بالارفتن سطح نيازهاي شهري هزينه هاي قابل توجهي صرف ايجاد شريانهاي حياتي و سازه هاي موجود در كشور شده و خواهد شداين امر نياز به پيش بيني تمهيدات لازم براي ارتقاي سطح ايمني اين بناها در برابر زلزله را به همراه داردنياز به كاستن آسيب لرزه اي در سازه هاي حساس يا با ارزش محققان و مهندسان را بر آن داشته تا روش هاي ديگري براي طراحي و ساخت سازه ها پيشنهاد نمايند كه نه تنها سازه ها را از خرابي ناشي از زلزله حفظ كند بلكه كارآيي آنها را پس از زلزله هاي بزرگ نيزتضمين نمايدبا اين پيش زمينه، روشهاي كنترل لرز هاي سازه ها به عنوان روش هايي كه در آنها با كمك تعبيه تجهيزاتي در سازه،مشخصات و رفتار ديناميكي آن در زمان ارتعاش تنظيم شده و نيروهاي كمتري به سازه در حال ارتعاش اعمال مي گردند، گزينه اي مناسب و قابل بررسي در طراحي لرزهاي يك ساختمان هستند

با پيشرفت دانش فني و تجربه زلزله هاي شديد ، به مرور تغييراتي در آيين نامه هاي طراحي سازه ها به وجود آمده استاين امر باعث شده تا بسياري از سازه هاي موجود در حاشيه "ناامنارزيابي شوند.

روش جداسازي لرزه اي در زمينه مقاوم سازی و بهسازي ساز ههاي موجود نيز موفق و داراي قابليت هاي فراوان بوده استبا توجه به آزادي عملي كه اين روش در اختيار طراح و پيمانكار قرار م يدهد اين روش در بسياري از پروژه هاي بهسازي لرزه اي نيز مورد توجه قرار گرفته استدر اين حال نحوه اجراي عمليات بهسازي لرزه اي و نصب جداسازها نياز به برنامه ريزي و دقت كافي دارد.

از نظر كاربري ساختمانها نيز مطالعه بر روي گزينه كاربرد جداسازي لرزهاي به طور خاص براي ساختمانهاي زير بر اساس عملكرد واهميت آنهاتوصيه ميگردد:

  1.  ساختمانهاي ضروري: ساختمانهايي كه عملكرد آنها در وضعيت بحراني پس از زلزله مهم استساختمانهاي داراي ضريب مندرج در آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله). اهميت بالا (
  2. ساختمانهاي امدادرساني و بيمارستاني
  3. ساختمانهاي قديمي
  4. موزه ها
  5.  واحدهاي توليدي داراي تجهيزات يا محصولات گرانقيمت يا راهبردي.

 

تجهيزات جداسازي لرزه اي عبارتند از:

  1. تكيه گاه ها و جداسازها
  2. ميراگرها

تصاویر