پنج شنبه 30 فروردین 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

درباره ما

معرفی شرکت مقاوم سازی دریابیگی:

شرکت مقاوم سازی دریابیگی با هدف بهبود و ارتقاء سطح کيفی و کمی در زمينه تحليل آسيب پذيری، بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های موجود با فعاليت طرح و اجرا تاسيس گرديده است. در اين زمينه ضمن شناسايي و انجام مطالعات زيربنايي در بکارگيری تکنولوژی های پيشرفته روز که در بسياری از کشورهای جهان نيز متداول مي باشد دانش فنی و تجربه قابل توجهی را کسب نموده است که در اين راستا دارای بيشترين تجربه اجرايي در کشور به همراه مجرب ترين کادر فنی می باشد.

در ادامه استراتژی فوق الذکر اين شرکت با تشکيل گروه های تخصصی و ارتباط با مراکز علمی و تحقيقاتی و پشتيبانی فنی صاحبان تکنولوژی، در گسترش آمادگی و فعاليت خود در زمينه اشاره شده کوشا بوده و اقدام نموده است.

محدوده فعاليت های بهسازی لرزه ای اين شرکت شامل گروه های شهرسازی و معماری، ميراث فرهنگی، راه و ترابری، مهندسی آب، انرژی، پست و مخابرات، صنعت و نفت و گاز می باشد.

با توجه به انجام پروژه های بهسازی لرزه ای، اين شرکت دارای آمادگی در خصوص انجام بهسازی لرزه ای در رابطه با انواع سازه های موجود، تاسيسات زيربنايي، شريان های حياتی، بخش آب و فاضلاب و سامانه های آبرسانی، سازهای ساحلی و فراساحلی ,بخش انرژی و تاسيسات، نفت، گاز، پتروشيمی و خطوط انتقال و توزيع نيرو می باشد.