سه شنبه 26 تیر 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

بررسی انواع سازه ها

بررسي سازه های بتني:

سازه هاي بتن آرمه به عنوان بخش گسترده اي از سازه ها چنانچه بر حسب محاسبات دقيق و روابط شكل‌پذيري طراحي و اجرا شوند، ساختمان‌هاي بسيار مطلوبي خواهند بود. اما كيفيت ساخت در برخي ساختمان‌ها به دلايل مختلف بسيار پايين است. كيفيت بد بتن، آرماتورگذاري نامناسب، اجراي بد بتن‌ريزي، مصالح نامرغوب و ... از مشكلات اين سازه ها است. علاوه بر اين، رعايت ضوابط شكل‌پذيري امري ضروري در طراحي و ساخت اين بناها است كه مي‌توان گفت به ندرت در ايران رعايت مي‌شود. اين سيستم‌هاي قابي نسبت به عملكرد ميان قابها همانند جداكننده هاي آجري بسيار حساس هستند. آزمايش‌ها و تجارب زلزله گذشته شاهدي بر آثار نامطلوب متقابل ديوارهاي آجري پر كننده و قاب‌هاي بتني است. ضربات متقابل ميان ديوارهاي جداكننده و قاب هاي ستون‌بندي شده موجب تخريب ستون بتني مي‌شود و همچنين به علت عدم شكل‌پذيري قاب، موجب شكست برشي در آن مي شود. اصولاً ساختمانهاي بتني كه سيستم لرزه ‌بر آنها صرفاً قاب خمشي است در مقايسه با قاب هايي كه از ديوار برشي بهره مي‌گيرند عملكرد ضعيفتري دارند. علت اين امر تمركز تخريب در اتصالات است و به دليل ضعف ذاتي اتصالات بتني، آسيب پذيري اين نوع سازه زياد است. به عكس، ساختمانهاي داراي ديوار برشي سختي بيشتر و كاهندگي كمتري دارند و از اين رو، عملكرد بسيار بهتري دارند.

-  بطورکلي با نگاهي به عملکرد ساختمانهاي بتني در زلزله هاي مخرب، نقاط ضعف زير مشخص گرديده است:

  •  عدم تامين مقاومت برشي لازم در هر طبقه (توسط ستونها و ديوارهاي برشي)
  • شکست برشي ستونهايي که طولشان به طور ناخواسته توسط ديوارها و ساير عناصر غير سازه اي کوتاه شده است (شکست ستون کوتاه)
  • شکست برشي تيرها و ستونها که موجب تردي رفتار سازه مي گردد
  • لغزش ميلگردها در اتصال تير به ستون
  • شکست برشي اتصال تير به ستون
  • شکست ترد ديوارهاي برشي که داراي بازشو هستند و يا ديوارهايي که با اعضاي افقي بهم متصلند (ديوار برشي درگير)
  • پيچش ناشي از برون محوري و تمرکز تخريب در يک طبقه بدليل توزيع نامنظم سختي در ارتفاع

 

وقتي گفته مي شود كه سازه يك ساختمان عملكرد لازم ندارد محتمل است كه يكي يا تعدادي از نارسائيهاي مشروحه زير را داشته باشد:

  • برخي از اجزاي سازه يا كل آن مقاومت كافي در برابر نيروهاي ناشي از زلزله را نداشته باشند و تلاشها و تنشها در مقاطع مختلف سازه از حد قابل پذيرش فراتر روند.
  • برخي از اجزاي سازه يا كل آن فاقد «سختي» مناسب در برابر اثر نيروي ناشي از زلزله     مي باشند.

برخي از اجزاي سازه يا كل آن از «شكل پذيري» كافي برخوردار نباشند و نتوانند انرژي منتقله از زلزله به ساختمان را گرفته از طريق احراز تغيير شكلهاي فرا ارتجاعي در مقاطع و اجزاي از پيش تعيين شده بدون درهم شكستن و فرو ريختن ساختمان تلف نمايند.